Vaaliteemamme ovat lähiluonto, nuorten hyvinvointi, osallisuus ja yhteisöllisyys, yrittäjyys ja työllisyys sekä maaseutu ja ilmasto

 1 Lähiluonto:

Huomioidaan kaavoituksessa maisema-arvot, Kontiolahden metsät, järvet ja joet.  Luontoa pitää säästää siellä, missä ihmiset asuvat, niin että asukkaat pääsevät  liikkumaan metsään ja rannoille ilman autoa. Matkailun ja rakentamisen kehittäminen tulee tehdä luonnon ehdoilla, mm. Kontiorannan aluetta kehitettäessä sekä uusia asuinalueita kaavoitettaessa. Pidetään Kontiolahden kalavedet kunnossa. Jatketaan vaelluskalakantojen suojelutoimia. Brändätään Höytiäinen! Pidetään huolta, että Höytiäinen pysyy puhtaana ja luonnontilaisena kunnan helmenä. Selvitetään mahdollisuus arvokkaiden luontokohteiden ja perinnemaisemien suojeluun. Puhdas ja kaunis lähiluonto tukee asukkaiden hyvinvointia ja on merkittävä asuinviihtyvyyteen vaikuttava tekijä. 

 

 2 Nuorten hyvinvointi:

Sosiaalisten taitojen ja mielenterveystaitojen vahvistaminen kuuluu osaksi kaikkea opetusta ja toimintaa.Taataan nuorille turvallinen ympäristö perhetaustasta, sukupuoli-identiteetistä tai seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta. Panostetaan riittävään ohjaukseen ja tukeen, jotta jokainen peruskoulun päättävä nuori löytää sopivan jatko-opintopaikan. Pidetään huolta, että kouluissa on oppilasmäärään nähden tarvittavaa tukea ja oppilashuollon resursseja.  Panostetaan nuorten vapaa-aikaan ja harrastusmahdollisuuksien monipuolisuuteen. Nuorten hyvinvointi turvataan tarvittavien palveluiden saatavuudella.

 

  3 Yhteisöllisyys ja osallisuus:

Jokaisen kuntalaisen tulisi saada tuntea olevansa osa kontiolahtelaista yhteisöä. Haluamme vahvistaa yhteisöllisyyttä kylillä ja taajamissa. Kehitetään osallisuutta ja huomioidaan esteettömyys kaikessa kunnan toiminnassa. Turvataan mahdollisuus tarvittavaan kuntouttavaan toimintaan, joka tukee ja edesauttaa osallisuutta ja osallistumista sekä yhteisön jäsenenä toimimista. Mahdollistetaan kunnan yhteisten tilojen käyttöä ja saatavuutta eri yhteisöjen tarpeiden mukaan. Kyläkoulut toimivat kylän keskuksina ja ylläpitävät kylien elämää, jonka vuoksi lähikouluverkoston ylläpitäminen on tärkeää. Kylien elinvoimaisuutta ylläpidetään myös takaamalla päivähoitopaikkojen läheisyys. Kunta voi tukea lähipalvelujen toimivuutta mm. kaavoituksen kautta. Kyliä ja yhteisöjä vahvistamalla tuetaan koko kunnan elinvoimaisuutta.  

 

 4 Yrittäjyys ja työllisyys:

Kontiolahden ainutlaatuinen luonto antaa mahdollisuuksia yrittäjyydelle ja elinkeinon harjoittamiselle. Erityisesti maatila-, elämys-, kalastus- ja luontomatkailu sekä hyvinvointiyrittäjyys hyötyvät puhtaasta ja monimuotoisesta luonnosta. Kunta voi nostaa viestinnässään esiin yrittäjyyteen ja asumiseen liittyviä mahdollisuuksia, jotka tekevät kunnasta houkuttelevan asuinpaikan. Kunnan täytyy taata yrittäjyyden ja etätyön mahdollisuudet, esimerkiksi riittävän nopeat tietoliikenneyhteydet. Muun muassa Greentech-yrittäjyys eli vihreä yrittäjyys voisi tuoda lisää työpaikkoja kuntaan. Hankinnoissa painotetaan lähituotantoa ja kestävää kehitystä. Panostetaan hankinta- ja kilpailutusosaamiseen. Kotikunnasta tehdyt hankinnat palautuvat verotuloina takaisin kuntaan. 

5 Maaseutu ja ilmasto:

Maaseutuelinkeinojen harjoittajilla on osaamista ilmastonmuutoksen torjuntakeinoissa, mm. biokaasun tuotanto ja hiiltäsitovat viljelymenetelmät sekä uusiutuvan energian ratkaisut yksityistalouksille. Tosiasia on, että harvasti asutulla alueella tarvitaan autoa mutta kunnan tulee tukea myös siirtymistä vähäpäästöisempiin kulkuneuvoihin sekä panostaa uudenlaiseen julkiseen liikenteeseen.Tuetaan ja edistetään etätyöskentelyä, jonka vuoksi tarvitaan riittävät tietoliikenneyhteydet. Kaikilla näillä kehitystoimenpiteillä on tavoitteena parantaa maatalouselinkeinojen kannattavuutta ja paketoida paikallinen osaaminen vientituotteeksi. Tavoitteena on, että Kontiolahden kunta liittyy HINKU-kuntaverkostoon ja sitoutuu sen tavoitteisiin. Nykymaailmassa kunnan ilmastoystävälliset ratkaisut lisäävät myös kunnan vetovoimaisuutta asuinpaikkana.